می خواهم بنویسم از هر آنچه قلبم را می فشارد ازهر آنچه تو با بی مهری از من دریغش کردی!

می خواهم بگویم که هر چه می اندیشم لیاقتم را بیش از اینها می بینم اما چه حیف که در اینجا و چنین بی ارزش رها شده ام!

می خواهم بنویسم از آنچه در دلم بلوا کرده هر چند شاید زمانی مجبور شوم ترکت کنم اما نمی خواهم از یاد ببرم لحظه هایی که با تو و بی تو گذشت گاه شیرین و بیشتر تلخ!!!

تلخی هایی که به امید شیرینی که هیچ وقت نیامد تحمل کردم ، نمی دانم شاید می توانستی مهربان تر باشی و بهتر باورم کنی!

می توانی محبت من به خودت را یک دستاورد بزرگ برای خودت بدانی که توانستی از سادگی من برای رسیدن به اهدافت بی هیچ هزینه و زحمتی استفاده کنی ، اما دیری نمی گذرد که می فهمی علاقه ی عمیقم را به خودت و این دوست داشتن واقعی در کمتر کسی از برای آدم یافت می شود !

کاش می توانستی باور کنی که گاهی آدم برای یک نفر به اندازه ی یک دنیاست و تو با دور شدن از من ذزه ذزه این دنیا را برایم ویران کردی!

گاه ما آدم ها با پیش داوری ها و نفوذ بد زدن ها و بد بینی ها زندگی دوست داشتنی را که در انتظار ماست به جهنمی تبدیل می کنیم که در واقعیت شاید قرار  به وقوعش نبود!! و تو با زندگی و رویاهایی که برای خودم باورشان کرده بودم چنین کردی.

کاش می گذاشتیم زندگی مثل رودی در روزها و شبهایمان جاری باشد .

دلم را فقط برای تو گشودم اما قدر نشناس بودی ، خودم را عشقم را بها ندادی ، همیشه تیشه به دست این شیشه نازک قلبم را شکستی.

من هنوزم دوستت دارم اما دیگر چیزی از قلبم باقی نگذاشته ای که برایت بتپد ، کاش اینگونه نمی کردی!!!

نمی دانم چگونه یک دل نابود شده را یک عمر یدک بکشم و زندگی کنم ؟

می دانم که خوب از عهده ی خودت برمی آیی چون در این دنیا هیچ چیز مهمتر از خودت برایت وجود ندارد!

پس بگذار خودم دست از پا درازتر برگردم به جایی که بودم.

بگذار خودم را به دستان مهربان خدا بسپارم و برای همیشه خودم را از توی ستمگر جدا کنم.