خدایا تا بی انتها دوستت دارم .

هر چقدم که بخوای دعایی که 4 ساله میکنم ازم نشنیده بگیری  بازم دوستت دارم .

دوستت دارم با تمامی این وجودم که تو به من بخشیدی !

چند شب پیش دیدم پیشتم و تو بهم لبخند می زنی !

من ازت شرمسار بودم اما تو بهم لبخند می زدی !

عزیز دل من خدای خوب من دوستت دارم.

دوست دارم تا بی انتها...

منو دیگه دور از خودت نگه ندار میخوام بیام پیش خود خودت.

خستم از دنیات خدایا !

همه ی عشقم رو به پای بنده ای از بنده هات ریختم که قدر نشناس بود و هیچ وقت منو ندید .

من سوختم و بازم منو ندید ...

نابود وفنا شدم بازم ندید...

از خودم و زندگیم گذشتم بازم ندید...

خدایا خیلی دل شکستم دیگه تحمل این دنیا رو ندارم از گناهام بگذر و خلاصم کن از اینجا !

خیلی دل شکستم خیلی...

خدایا هر چی محبت و عشق از وجودم تراوش می کرد به پاش ریختم ولی اون منو له کرد و ازم گذشت !

خیلی دل شکسته و داغونم ...

خدایا...